కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సైనిక విన్యాసాలు (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సైనిక విన్యాసాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy

Read More

కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సదస్సులు 6 (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సదస్సులు-సమావేశాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy

Read More

కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సదస్సులు 5 (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సదస్సులు-సమావేశాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy

Read More

కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సదస్సులు 4 (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సదస్సులు-సమావేశాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy

Read More

కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సదస్సులు 3 (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సదస్సులు-సమావేశాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy  

Read More
Summits

కరెంట్ అఫైర్స్ 2018 – సదస్సులు 2 (January-April)

2018 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సదస్సులు-సమావేశాలు వీడియో క్లాస్ కొరకు క్రిందనున్న Open with unacademy పై క్లిక్  చెయ్యండి Open with unacademy

Read More
annual conference

The 2018 Annual Conference of DGPs and IGPs has started in Madhya pradesh.

Prime Minister Narendra Modi has attended the annual conference of DGPs and IGPs at the BSF Academy at Tekanpur in Gwalior, Madhya Pradesh on January 7, 2018. Over 250 top police officers from all over the country are taking part in the three-day conference. The 2-day Director Generals of Police (DGPs) Conference is an annual…

Read More
conference-on-transformation-of-aspirational-districts-

New delhi is hosting Conference on Transformation of Aspirational Districts

Prime Minister Narendra Modi has addressed the Conference on Transformation of Aspirational Districts at the Dr. Ambedkar International Centre in New Delhi on January 5, 2018. During the conference, which is being organized by NITI Aayog, the Prime Minister will interact with officials in-charge of transformation of over 100 backward districts. This event is in…

Read More